Służba i praca w PSP

Państwowa Straż Pożarna
Dz.U.2013.1340 z dnia 2013.11.19
 
Rozdział  5 
Służba w Państwowej Straży Pożarnej


Art.  28. 
1.  Służbę  w  Państwowej  Straży  Pożarnej  może  pełnić  obywatel  polski, niekarany  za  przestępstwo  lub przestępstwo  skarbowe,  korzystający  z  pełni praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia tej służby.
2. Nabór do służby w Państwowej Straży Pożarnej jest otwarty i konkurencyjny.
3.  Nabór  do  służby  w  Państwowej  Straży  Pożarnej  rozpoczyna  się  z  chwilą publikacji ogłoszenia o planowanym postępowaniu kwalifikacyjnym.
4.  Przyjęcie  kandydata  do  służby  w  Państwowej  Straży  Pożarnej  poprzedza postępowanie  kwalifikacyjne,  które zarządza  i  prowadzi  kierownik  jednostki organizacyjnej  Państwowej  Straży  Pożarnej.  Postępowanie  kwalifikacyjne  ma
na  celu  ustalenie,  czy  kandydat  spełnia  warunki  przyjęcia  do  służby  w Państwowej  Straży  Pożarnej,  oraz określenie  jego  kwalifikacji,  kompetencji, predyspozycji i przydatności do pełnienia tej służby.
5. Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów:
1)  ocena złożonych dokumentów związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym;
2)  test sprawności fizycznej;
3)  rozmowa kwalifikacyjna;
4)  ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej.
6. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej jest obowiązany dostarczyć przed przystąpieniem do testu sprawności fizycznej zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych.
7. W przypadku gdy nabór do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej jest  prowadzony  na  stanowisko  wymagające  szczególnych  predyspozycji  i umiejętności,  kierownik  jednostki  organizacyjnej  Państwowej  Straży  Pożarnej może  zarządzić  przeprowadzenie  następujących  dodatkowych  etapów postępowania kwalifikacyjnego:
1)  test wiedzy;
2)  test kompetencyjny;
3)  sprawdzian lęku wysokości (akrofobia);
4)  sprawdzian z pływania.
8.  Przeprowadzenie  dodatkowych  etapów  postępowania  kwalifikacyjnego,  o których mowa w ust. 7, kierownik jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej  może  zarządzić  po  ocenie  złożonych  dokumentów  związanych  z postępowaniem  kwalifikacyjnym,  a  przed  ustaleniem  zdolności  fizycznej  i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej.
9. Z udziału w teście wiedzy wyklucza się kandydata do służby w Państwowej Straży Pożarnej, który podczas testu:
1)  korzysta z pomocy innych osób;
2)    posługuje  się  urządzeniami  służącymi  do  przekazywania  lub  odbioru informacji  lub  korzysta  z  materiałów  pomocniczych,  które  nie  zostały dopuszczone przez komisję do wykorzystania;
3)  rażąco zakłóca przebieg testu w sposób inny niż określony w pkt 1 i 2.
10.  Postępowanie  kwalifikacyjne  wobec  kandydata  kończy  się  z  chwilą uzyskania  przez  kandydata  negatywnego  wyniku  z  któregokolwiek  z  etapów postępowania  kwalifikacyjnego  lub  nieprzystąpienia  przez  kandydata  do któregokolwiek  z  etapów  postępowania  kwalifikacyjnego,  wymienionych  w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym.
11. Po zakończeniu etapu, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, komisja przedkłada kierownikowi  jednostki  organizacyjnej  Państwowej  Straży  Pożarnej  listę kandydatów do przyjęcia do służby w Państwowej Straży Pożarnej.
12. Postępowanie kwalifikacyjne kończy się zatwierdzeniem przez kierownika jednostki  organizacyjnej  Państwowej  Straży  Pożarnej  listy  kandydatów  do przyjęcia do służby w Państwowej Straży Pożarnej.
13.  Informację  o  wyniku  zakończonego  postępowania  kwalifikacyjnego kierownik  jednostki  organizacyjnej  Państwowej  Straży  Pożarnej  zamieszcza niezwłocznie  na  stronie  internetowej  i  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej jednostki  organizacyjnej  Państwowej  Straży  Pożarnej  oraz  na  tablicy ogłoszeniowej w jej siedzibie.
14. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:
1)  zakres informacji o planowanym postępowaniu kwalifikacyjnym oraz sposób podawania ich do wiadomości publicznej,
2)  organizację i sposób przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego,
3)  dokumenty wymagane od kandydata do służby,
4)  zakres testu sprawności fizycznej,
5) sposób dokonywania oceny kandydatów oraz preferencje z tytułu posiadanego przez nich wykształcenia, wyszkolenia lub posiadanych umiejętności -  biorąc  pod  uwagę  potrzebę  obiektywnego  sprawdzenia  przygotowania  i przydatności kandydata do służby.

 

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI   
z dnia 21 grudnia 2015 r.
w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie art. 28 ust. 14 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1340, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:


§  1.
Rozporządzenie określa:
1) zakres informacji o planowanym postępowaniu kwalifikacyjnym o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej oraz sposób podawania ich do wiadomości publicznej;
2)  organizację  i  sposób  przeprowadzania  postępowania  kwalifikacyjnego  w stosunku do  kandydatów ubiegających  się  o przyjęcie  do służby  w  Państwowej Straży Pożarnej;
3) dokumenty wymagane od kandydata ubiegającego się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej;
4) zakres testu sprawności fizycznej;
5) sposób dokonywania oceny kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej oraz preferencje z tytułu posiadanego przez nich wykształcenia, wyszkolenia lub posiadanych umiejętności.

§   2.
Informację  o  planowanym  postępowaniu  kwalifikacyjnym  zamieszcza  się  w formie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej danej jednostki organizacyjnej Państwowej  Straży  Pożarnej,  na  jej  stronie  internetowej  lub  zamieszcza  się  w siedzibie  tej  jednostki  w  miejscu  ogólnie  dostępnym,  a  także  we  właściwym miejscowo powiatowym urzędzie pracy.

§  3. 
1. Ogłoszenie o planowanym postępowaniu kwalifikacyjnym zawiera informacje w szczególności o:
1)  liczbie  stanowisk,  na  które  jest  prowadzony  nabór  do  służby  w  Państwowej Straży Pożarnej;
2)  nazwie  stanowiska  lub  nazwach  stanowisk,  których  dotyczy  postępowanie kwalifikacyjne, miejscu pełnienia służby oraz rodzaju rozkładu czasu służby;
3) wymaganiach stawianych kandydatom, o których mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z  dnia  24  sierpnia  1991  r.  o  Państwowej  Straży  Pożarnej,  zwanych  dalej "kandydatami";
4) wymaganych dokumentach;
5)  etapach  postępowania  kwalifikacyjnego  wraz  z  podaniem  ich  kolejności  i przebiegu,  w  tym  systemu  punktacji,  z  uwzględnieniem  preferencji  z  tytułu posiadanego wykształcenia, wyszkolenia lub posiadanych umiejętności;
6)  miejscu  uzyskania  szczegółowych  informacji  dotyczących  postępowania kwalifikacyjnego;
7)  miejscu i terminie składania wymaganych dokumentów;
8)  sposobie  postępowania  z  dokumentami  kandydatów,  którzy  nie zakwalifikowali się do kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego.
2.  Termin  składania  wymaganych  dokumentów  nie  może  być  krótszy  niż  10  dni kalendarzowych  od  dnia  publikacji  ogłoszenia  o  naborze  do  służby  w  Państwowej Straży Pożarnej.

§  4. 
1.  Kierownik  jednostki  organizacyjnej  Państwowej  Straży  Pożarnej,  w  której  jest planowane  przeprowadzenie  postępowania  kwalifikacyjnego,  zwany  dalej "przełożonym  właściwym  w  sprawie  postępowania",  niezwłocznie  po  publikacji ogłoszenia  o  naborze  do  służby  w  Państwowej  Straży  Pożarnej  powołuje  komisję kwalifikacyjną, zwaną dalej "komisją", i wyznacza jej przewodniczącego.
2.  W  skład  komisji  wchodzi  co  najmniej  trzech  członków,  w  tym  przedstawiciel komórki jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej realizującej zadania w zakresie spraw kadrowych.
3. W skład komisji mogą wchodzić pracownicy lub strażacy z innej jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej.
4.  Komisja  dokonuje  oceny  złożonych  dokumentów  związanych  z  postępowaniem kwalifikacyjnym  oraz  przeprowadza  test  sprawności  fizycznej,  rozmowę kwalifikacyjną oraz dodatkowe etapy postępowania, o których mowa w art. 28 ust. 7 ustawy  z  dnia  24  sierpnia  1991  r.  o  Państwowej  Straży  Pożarnej,  jeżeli  zostało zarządzone ich przeprowadzenie.

§  5.
Kandydat składa następujące dokumenty:
1)  podanie o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej;
2)  życiorys;
3)  kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby;
4)    kopie  dokumentów  potwierdzających  posiadane  wykształcenie,  wyszkolenie lub posiadane umiejętności;
5)  kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego;
6)  podpisane  oświadczenie  o  wyrażeniu  zgody  na  przetwarzanie  danych osobowych  niezbędnych  do  realizacji  procesu  postępowania  kwalifikacyjnego, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych;
7)  podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
8)  podpisane  oświadczenie  o  niekaralności  za  przestępstwo  lub  przestępstwo skarbowe;
9)    zaświadczenie  lekarskie  o  braku  przeciwwskazań  zdrowotnych  do wykonywania ćwiczeń fizycznych.

§  6. 
1. Po złożeniu przez kandydata dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1-8, komisja nadaje  kandydatowi  numer  identyfikacyjny  oraz  zakłada  dla  niego  arkusz indywidualnej oceny kandydata, w którym dokumentuje wyniki osiągane przez niego w poszczególnych etapach postępowania kwalifikacyjnego.
2. Niezbędne elementy arkusza indywidualnej oceny kandydata stanowią:
1)  numer identyfikacyjny kandydata;
2)  wyszczególnione posiadane wykształcenie, wyszkolenie lub posiadane umiejętności, za które przyznano punkty;
3)  określenie miejsca i daty przeprowadzenia testu sprawności fizycznej z podaniem uzyskanego wyniku i oceny;
4)  określenie daty przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej;
5)  wskazanie kryteriów podlegających ocenie;
6)  ogólna liczba punktów przyznanych kandydatowi za rozmowę kwalifikacyjną;
7)  informacja o pozostałych etapach postępowania kwalifikacyjnego i uzyskanych wynikach;
8)  wskazanie członków komisji i ich podpisy.

§  7. 
1.  Komisja  dokonuje  oceny  dokumentów,  o  których  mowa  w  §  5  pkt  1-8,  która polega  na  sprawdzeniu  ich  kompletności  oraz  spełnienia  wszystkich  wymogów określonych  w ogłoszeniu  o  planowanym  postępowaniu  kwalifikacyjnym.  Złożenie przez  kandydata  dokumentów  niekompletnych  lub  niespełnienie  przez  niego wymogów określonych w ogłoszeniu o planowanym postępowaniu kwalifikacyjnym jest  równoznaczne  z  uzyskaniem  negatywnego  wyniku  z  postępowania kwalifikacyjnego.
2. Posiadane wykształcenie, wyszkolenie lub posiadane umiejętności są oceniane w systemie  punktowym,  który  jest  określony  w  załączniku  nr  1  do  rozporządzenia. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania wynosi 60.

§  8.
Przed rozpoczęciem etapów postępowania kwalifikacyjnego, o których mowa w art. 28 ust. 5 pkt 2 i 3 oraz ust. 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej:
1)  kandydat okazuje dokument potwierdzający jego tożsamość;
2)  komisja zapoznaje kandydata z celem, zakresem i sposobem przeprowadzania danego etapu postępowania oraz sposobem jego oceniania.

§  9. 
1.  Przed  rozpoczęciem  testu  sprawności  fizycznej  kandydat  okazuje,  oprócz dokumentu  potwierdzającego  tożsamość,  zaświadczenie  lekarskie  o  braku przeciwwskazań  zdrowotnych,  wystawione  nie  wcześniej  niż  30  dni  przed  dniem przystąpienia do tego testu.
2.  W  trakcie  przeprowadzania  testu  sprawności  fizycznej  jest  obecna  osoba,  która posiada kwalifikacje do udzielania co najmniej kwalifikowanej pierwszej pomocy.

§  10. 
1.  Test  sprawności  fizycznej  składa  się  z  próby  wydolnościowej  oraz  prób sprawnościowych,  które  przeprowadza  się  w  sposób  określony  w  przepisach wydanych na podstawie art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.
2.  Wyniki  uzyskane  z  próby  wydolnościowej  oraz  prób  sprawnościowych,  które uznaje się za pozytywne, są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§  11.
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej ocenie podlega:
1)    umiejętność  przekazywania,  odbierania  i  rozumienia  informacji  w  mowie  i piśmie  oraz  jasnego  i  wyrazistego  formułowania  wypowiedzi  w  sposób gwarantujący ich zrozumienie;
2)  motywacja do podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej;
3)  zdolność analitycznego myślenia;
4)  umiejętność planowania i organizowania pracy.

§  12. 
1.  Każdy  z  członków  komisji,  po  przeprowadzeniu  rozmowy  kwalifikacyjnej,
odrębnie ocenia kandydata.
2.  Maksymalna  liczba  punktów  możliwa  do  przyznania  przez  członka  komisji  za każdy z elementów wymienionych w § 11 wynosi 12,5.
3.  Liczbę  punktów  uzyskanych  w  trakcie  rozmowy  kwalifikacyjnej  ustala  się  na podstawie  średniej  arytmetycznej  liczby  punktów  przyznanych  przez  członków komisji z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.
4.  Pozytywny  wynik  z  rozmowy  kwalifikacyjnej  osiąga kandydat, który  uzyska co najmniej 26 punktów ustalonych w sposób określony w ust. 3.

§  13. 
1. Test wiedzy składa się z 20 pytań i trwa 25 minut.
2.  Test  wiedzy  obejmuje  problematykę  związaną  z  funkcjonowaniem  ochrony przeciwpożarowej  i  Państwowej  Straży  Pożarnej  oraz  zadaniami  na  stanowisku, którego dotyczy postępowanie kwalifikacyjne.
3. Test wiedzy przeprowadza się w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.
4. W przypadku prowadzenia dodatkowego etapu postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w art. 28 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży  Pożarnej,  przez  kierowników  jednostek  organizacyjnych  Państwowej  Straży Pożarnej, z zastrzeżeniem ust. 5, pytania testowe opracowuje komórka organizacyjna realizująca zadania w zakresie spraw kadrowych danej jednostki.
5. W przypadku prowadzenia dodatkowego etapu postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w art. 28 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży  Pożarnej,  przez  komendanta  powiatowego  (miejskiego)  Państwowej  Straży Pożarnej, pytania testowe opracowuje komórka organizacyjna realizująca zadania w zakresie  spraw  kadrowych  właściwej  komendy  wojewódzkiej  Państwowej  Straży Pożarnej.
6.  Pytania  testowe  zawierają  4  propozycje  odpowiedzi,  z  których  tylko  jedna odpowiedź jest prawidłowa. Za odpowiedź prawidłową kandydatowi przyznaje się 1 punkt.  W  przypadku  nieudzielenia  odpowiedzi,  udzielenia  odpowiedzi nieprawidłowej  albo  udzielenia  więcej  niż  jednej  odpowiedzi  na  pytanie  testowe, kandydatowi nie przyznaje się punktu.

§  14.
Pozytywny wynik z testu wiedzy osiąga kandydat, który uzyska co najmniej 11 punktów.

§  15. 
1.  Test  kompetencyjny  przeprowadza  się  w  postaci  papierowej  albo  w  postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego i trwa do 35 minut.
2.  W  trakcie  przeprowadzania  testu  kompetencyjnego  bada  się  do  5  kompetencji, wynikających z kryteriów wskazanych w przepisach wydanych na podstawie art. 36a ust. 12 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.
3.  Na  każdą  z  badanych  kompetencji  przypada  po  5  pytań  zawierających  3 propozycje  odpowiedzi,  z  których  tylko  jedna  odpowiedź  jest  prawidłowa.  Za odpowiedź  prawidłową  kandydatowi  przyznaje  się  1  punkt.  W  przypadku nieudzielenia  odpowiedzi,  udzielenia  odpowiedzi  nieprawidłowej  albo  udzielenia więcej  niż  jednej  odpowiedzi  na  pytanie  testowe  kandydatowi  nie  przyznaje  się punktu.

§   16.
Pozytywny  wynik  z  testu  kompetencji  osiąga  kandydat,  który  uzyska  co najmniej połowę możliwych do otrzymania punktów.

§   17. 
Sprawdzian  lęku  wysokości  (akrofobia)  uznaje  się  za  zaliczony,  jeżeli asekurowany kandydat samodzielnie wszedł na wysokość 20 m na drabinę ustawioną pod kątem 75° i zszedł z niej.

§  18.
Sprawdzian z pływania uznaje się za zaliczony, jeżeli kandydat przepłynął 50 m dowolnym stylem w czasie nie dłuższym niż 60 sekund.

§  19.
Po zakończeniu etapów postępowania kwalifikacyjnego, o których mowa w art. 28  ust.  5  pkt  1-3  i  ust.  7  ustawy  z  dnia  24  sierpnia  1991  r.  o  Państwowej  Straży Pożarnej,  komisja  sporządza  arkusz  zbiorczej  oceny  kandydatów  i  przedkłada  go wraz  z  arkuszami  indywidualnych  ocen  kandydatów  przełożonemu  właściwemu  w sprawie  postępowania.  Niezbędne  elementy  arkusza  zbiorczej  oceny  kandydatów stanowią:
1)  numery identyfikacyjne kandydatów i sumy zdobytych przez nich punktów;
2)  załączone arkusze indywidualnej oceny kandydatów;
3)  wskazanie członków zespołu i ich podpisy.

§  20. 
1. Na badania lekarskie w celu oceny zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej kieruje się kandydata, który uzyskał najwyższą liczbę punktów, z uwzględnieniem liczby stanowisk, na które jest prowadzony nabór do służby w Państwowej Straży Pożarnej.
2.  W  przypadku  gdy  komisja  lekarska  podległa  ministrowi  właściwemu  do  spraw wewnętrznych orzeknie, że kandydat jest niezdolny do służby w Państwowej Straży Pożarnej, na badania lekarskie jest kierowany kolejny kandydat z najwyższą liczbą uzyskanych punktów.

§  21.
Prace komisji kończą się z dniem zakończenia postępowania kwalifikacyjnego.

§  22.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
 
  
ZAŁĄCZNIKI
 
ZAŁĄCZNIK Nr  1 
SYSTEM PUNKTOWY STOSOWANY DO OCENY PREFERENCJI Z TYTUŁU POSIADANEGO PRZEZ KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WYKSZTAŁCENIA, WYSZKOLENIA LUB POSIADANYCH UMIEJĘTNOŚCI:
 
1) wyszkolenie pożarnicze w Państwowej Straży Pożarnej - ukończony kurs podstawowy - 15 punktów;
2)  wyszkolenie  pożarnicze  w  Państwowej  Straży  Pożarnej  -  ukończony  kurs uzupełniający (podoficerski) - 20 punktów;
3)  wyszkolenie  pożarnicze  w  Państwowej  Straży  Pożarnej  -  ukończone  szkolenie podstawowe w zawodzie strażak - 20 punktów;
4)  wyszkolenie  pożarnicze  w  Państwowej  Straży  Pożarnej  -  posiadanie  tytułu zawodowego technik pożarnictwa - 25 punktów;
5)  wyszkolenie  pożarnicze  w  Państwowej  Straży  Pożarnej  -  posiadanie  tytułu zawodowego inżynier pożarnictwa - 30 punktów;
6) wyszkolenie pożarnicze w Ochotniczej Straży Pożarnej - ukończone SP+KPP - 10 punktów;
7) wyszkolenie pożarnicze w Ochotniczej Straży Pożarnej - ukończone SP+KPP+RT - 15 punktów;
8)  wyszkolenie  pożarnicze  w  Ochotniczej  Straży  Pożarnej  -  ukończone SP+KPP+RT+RW - 20 punktów;
9)  wykształcenie  wyższe  inżynier  w  specjalności  inżynieria  bezpieczeństwa pożarowego uzyskane w SGSP - 15 punktów;
10) uprawnienia do wykonywania zawodu ratownika medycznego, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 757, z późn. zm.) - 15 punktów;
11) wykształcenie wyższe o kierunku przydatnym w Państwowej Straży Pożarnej na danym stanowisku w codziennym rozkładzie czasu służby - 15 punktów;
12) prawo jazdy kat. C lub CE - 10 punktów;
13) prawo jazdy kat. CE i DE - 15 punktów;
14) inne kwalifikacje lub uprawnienia wymagane na danym stanowisku - w sumie do
15 punktów (np. uprawnienia do obsługi podnośników, drabin mechanicznych, kurs archiwizacji itp.), nie więcej niż 5 punktów za jedno uprawnienie;
15)  dopuszcza  się  przyznanie  punktów  za  zatrudnienie  powyżej  12  miesięcy  w służbie  cywilnej  lub  na  stanowisku  pomocniczym,  lub  obsługi  w  jednostce organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, przy realizowaniu zadań zbliżonych do zadań na stanowisku, na które jest prowadzony nabór - 15 punktów.
Sposób liczenia punktów:
1)  za  kwalifikacje  wymienione  w  pkt  1-8  przyznaje  się  punkty  jedynie  z  jednego tytułu, z wyższą wartością punktową;
2)  w  przypadku  posiadania  przez  kandydata  kwalifikacji  wymienionych  w  pkt  6-8 oraz w pkt 9 i 10, punkty sumuje się, z zastrzeżeniem, że jeżeli ich suma jest większa niż 30, to przyjmuje się 30 punktów;
3) kwalifikacje wymienione w pkt 6-8 oraz w pkt 12-14 uwzględnia się przy naborze na  stanowiska  związane  bezpośrednio  z  udziałem  w  działaniach  ratowniczo-gaśniczych.
Wyjaśnienie użytych skrótów:
SP - szkolenie podstawowe strażaków-ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej
KPP - kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy
RT  -  szkolenie  z  zakresu  ratownictwa  technicznego  dla  strażaków-ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej
RW - szkolenie strażaków-ratowników OSP z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach
SGSP - Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 
ZAŁĄCZNIK Nr  2 
I. 
 PRÓBA WYDOLNOŚCIOWA
 ZMODYFIKOWANA METODA HARWARDZKA ("HARVARD STEP-UP TEST")
Ćwiczenie uznaje się za zaliczone w przypadku osiągnięcia wskaźnika wydolności na poziomie minimum 80. W  przypadku  nieosiągnięcia  minimalnego  wskaźnika  wydolności  kandydata  nie dopuszcza się do prób sprawnościowych.
 
II. 
 PRÓBY SPRAWNOŚCIOWE
1. Dla kandydatów na stanowiska związane z bezpośrednim udziałem w działaniach ratowniczo-gaśniczych:
1) próby dla mężczyzn:
a) bieg na 1000 m - w czasie nie dłuższym niż 3 minuty 29 sekund,
b) bieg na 50 m - w czasie nie dłuższym niż 6,90 sekundy,
c) podciąganie się na drążku (drążek na wysokości doskocznej) - 12 powtórzeń;
2) próby dla kobiet:
a) bieg na 1000 m - w czasie nie dłuższym niż 3 minuty 40 sekund
b) bieg na 50 m - w czasie nie dłuższym niż 7,70 sekundy,
c) podciąganie się na drążku (drążek na wysokości doskocznej) - 8 powtórzeń.
2. Dla kandydatów na pozostałe stanowiska służbowe:
1) próby dla mężczyzn są takie same jak próby dla mężczyzn określone w punkcie pierwszym powyżej;
2) próby dla kobiet:
a) siady proste z leżenia tyłem - 20 powtórzeń,
b) rzut piłką lekarską (2 kg) znad głowy - na odległość co najmniej 7,80 m,
c) bieg wahadłowy 4 x 10 m - w czasie nie dłuższym niż 14,40 s.