Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

w Sławnie

Materiały pirotechniczne

PRZECHOWYWANIE I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW PIROTECHNICZNYCH
Zagrożenia związane z używaniem wyrobów pirotechnicznych

Fajerwerki są materiałami wybuchowymi i muszą być używane ostrożnie. Nieumiejętne obchodzenie się z nimi może być przyczyną groźnych wypadków. Najczęstsze obrażenia to oparzenia twarzy i rąk..Może dojść również do zapalenia się włosów lub odzieży. Głośny huk petardy może spowodować uszkodzenia słuchu. Zdarzają się także ciężkie urazy takie, jakie urwane palce, utrata wzroku, głębokie rany twarzy i dłoni, a nawet śmierć. Fajerwerki są materiałami niebezpiecznymi pożarowo w rozumieniu przepisów – niezachowanie odpowiednich środków ostrożności przy ich składowaniu i wykorzystaniu może spowodować wybuch lub pożar.  Mogą one się też przyczynić do gwałtownego rozwoju pożaru, który powstał w budynku z innych przyczyn.

Klasyfikacja wyrobów pirotechnicznych

Klasa F1 / Klasa 1 – widowiskowe wyroby pirotechniczne, które podczas działania charakteryzują się bardzo niskim stopniem zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz mienia i środowiska, a także nieistotnym poziomem hałasu, przeznaczone do użytku w budynkach oraz na zamkniętym obszarze na zewnątrz budynków.
Klasa F2/ Klasa 2 – widowiskowe wyroby pirotechniczne, które podczas działania charakteryzują się niskim stopniem zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz mienia i środowiska, a także niskim poziomem hałasu, przeznaczone do użytku na zamkniętym obszarze na zewnątrz budynków.
Klasa F3 / Klasa 3 – widowiskowe wyroby pirotechniczne, które podczas działania charakteryzują się średnim stopniem zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz mienia i środowiska, a także nieszkodliwym dla zdrowia ludzi poziomem hałasu, przeznaczone do użytku na dużych, otwartych przestrzeniach na zewnątrz budynków.
Klasa T1 – wyroby pirotechniczne przeznaczone do użytku teatralnego, które podczas działania charakteryzują się niskim stopniem zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz mienia i środowiska.
Klasa P1 – pozostałe wyroby pirotechniczne, które podczas działania charakteryzują się niskim stopniem zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz mienia i środowiska.

Przykładowe typy wyrobów pirotechnicznych będących w obrocie, w sklepach
•    Petardy,
•    Zimne ognie,
•    Rzymskie ognie,
•    Fontanny, wulkany
•    Baterie (wyrzutnie),
•    Rakiety, zestawy rakiet,
•    Galanteria pirotechniczna,
•    Zestawy pirotechniczne.

Przechowywanie materiałów pirotechnicznych

Pomieszczenia, w których jest prowadzony obrót wyrobami pirotechnicznymi, dzieli się na pomieszczenia:

sklepowe - przeznaczone do realizacji bezpośredniej stałej sprzedaży,

zaplecza - przeznaczone do przechowywania ilości wyrobów pirotechnicznych zapewniających ciągłość sprzedaży,

magazynowe - przystosowane do składowania wszystkich rodzajów wyrobów pirotechnicznych w ilościach przekraczających łączną masę 1000 kg brutto, nieprzerwanie przez okres co najmniej 90 dni w roku, oraz do sprzedaży wyrobów pirotechnicznych widowiskowych klasy 4, wyrobów pirotechnicznych przeznaczonych do użytku teatralnego klasy T2 oraz pozostałych wyrobów pirotechnicznych klasy P2,

doraźnej sprzedaży - przeznaczone do realizacji okolicznościowej sprzedaży wyrobów pirotechnicznych widowiskowych, nie dłużej niż 21 dni w roku. W pomieszczeniach sklepowych i pomieszczeniach zaplecza mogą znajdować się wyłącznie wyroby pirotechniczne widowiskowe klasy 1, 2 i 3, wyroby pirotechniczne przeznaczone do użytku teatralnego klasy T1 oraz pozostałe wyroby pirotechniczne klasy P1, w ilościach nieprzekraczających 1000 kg brutto ich łącznej masy, odpowiednio dla każdego z tych pomieszczeń.
W pomieszczeniach doraźnej sprzedaży mogą znajdować się wyłącznie wyroby pirotechniczne widowiskowe klasy 1, 2 i 3, w ilości nieprzekraczającej 300 kg brutto ich łącznej masy.

Pomieszczenia sklepowe i zaplecza można eksploatować (także jeżeli są zlokalizowane w obiektach przeznaczonych na cele handlowe), jeżeli:

 • temperatura w pomieszczeniach przy pomiarze na wysokości 1 m od podłogi nie przekracza 30°C (303 K) i zainstalowane są środki techniczne gwarantujące spełnienie tego wymogu,
 • są wyposażone w co najmniej dwie gaśnice pianowe o minimalnej 6-litrowej pojemności środka gaśniczego oraz w koc gaśniczy,
 • przechowywane wyroby pirotechniczne posiadają zabezpieczenie przed powstawaniem w nich niekorzystnych przemian chemicznych lub fizycznych, mogących powodować zwiększenie wrażliwości materiału na bodźce, pogorszenie trwałości chemicznej oraz powodujących inicjację wybuchu lub zapłon,
 • posiadają konstrukcję zabezpieczającą przechowywane materiały przed kradzieżą oraz dostępem nieuprawnionych osób,
 • posiadają system wentylacji wyciągowej,
 • są usytuowane w obiekcie, który posiada sprawną instalację odgromową, spełniającą wymagania ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi,
 • urządzenia spełniają wymagania bezpieczeństwa zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych,
 • elementy i przewody grzewcze w pomieszczeniach są rozmieszczone przynajmniej w odległości 1 m od opakowań zawierających wyroby pirotechniczne, a ich temperatura nie przekracza 120°C (393 K),
 • drzwi ewakuacyjne otwierają się na zewnątrz pomieszczenia w wyniku pchnięcia lub rozsuwają się po stronie zewnętrznej pomieszczenia,
 • okna służące za wyjścia awaryjne otwierają się na zewnątrz, natomiast otwory okienne posiadają wymiary co najmniej 0,75 m × 0,75 m,
 • wymiary wewnętrzne pomieszczeń zapewniają bezpieczne operowanie opakowaniami składowanych wyrobów oraz swobodne poruszanie się osób kupujących i personelu,
 • półki, regały i inne wyposażenie pomieszczeń są wykonane z materiałów trudno zapalnych, uniemożliwiających tworzenie się w czasie pożaru szkodliwych substancji chemicznych, zagrażających zdrowiu lub życiu ludzi.

Pomieszczenia doraźnej sprzedaży można eksploatować (także jeżeli są zlokalizowane w obiektach przeznaczonych na cele handlowe lub tymczasowych obiektach budowlanych) jeżeli spełniono wymagania zaznaczone na niebiesko.

Dla pomieszczeń sklepowych, zaplecza i doraźnej sprzedaży wydziela się strefy ochrony, które obejmują:

 • obszar tych pomieszczeń w przypadku, gdy pomieszczenie jest wydzielone przeciwpożarowo w sposób określony w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (ściany wewnętrzne – klasa odporności ogniowej EI 60, strop – REI 60, drzwi – EI 30),
 • obszar pomieszczeń + obszar wokół nich o pasie szerokości co najmniej 8 m w przypadku braku wydzielenia przeciwpożarowego tych pomieszczeń.

W strefie ochrony nie można dopuścić do:

 • palenia tytoniu,
 • prowadzenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym,
  w szczególności:
  –    używania otwartego ognia,
  –    prowadzenia prac spawalniczych lub prac związanych z wytwarzaniem iskier mechanicznych,
  –    prowadzenia innych prac mogących stworzyć warunki dla zapłonu lub wybuchu zgromadzonych wyrobów pirotechnicznych,
  –    gromadzenia i przechowywania materiałów palnych innych niż wynikające z wyposażenia obiektu handlowego.

Jeżeli pomieszczenia: sklepowe, zaplecza lub doraźnej sprzedaży, stanowią części obiektów handlowych i nie są pomieszczeniami wydzielonymi przeciwpożarowo, wokół nich wyznacza się strefę ochrony, o której mowa wcześniej, w której poza czynnościami niedopuszczalnymi, opisanymi na poprzednim slajdzie, nie należy przechowywać substancji i preparatów sklasyfikowanych jako łatwopalne, skrajnie łatwopalne bądź wysoce łatwopalne oraz butli zawierających sprężony gaz.

Szczegółowe wymagania w stosunku do pomieszczeń magazynowych określają przepisy dotyczące pomieszczeń magazynowych i obiektów do przechowywania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Prowadzenie sprzedaży wyrobów pirotechnicznych w innych obiektach handlowych musi odbywać się wyłącznie na wyodrębnionych do tego celu stoiskach, bez możliwości sprzedaży samoobsługowej.

Zaleca się, aby stoisko takie lokalizować przy wyjściu ze sklepu/obiektu, z dala od urządzeń elektrycznych oraz głównych ciągów komunikacyjnych prowadzących do wyjść ewakuacyjnych.

Warto przy takim stoisku umieścić tablice informacyjną zawierającą podstawowe informacje dot. bezpieczeństwa dla klientów.

Wszystkie czynności związane z transportem i składowaniem oraz sprzedażą materiałów pirotechnicznych należy wykonywać zgodnie z:

 • wskazaniami producenta,
 • instrukcją obsługi oraz informacją dotyczącą bezpieczeństwa (umieszczone na opakowaniu),
 • ogólnymi warunkami bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej.

Transport wyrobów pirotechnicznych w obrębie sklepu może odbywać się przy użyciu wózków obsługiwanych ręcznie (zakaz używania wózków elektrycznych, spalinowych, w tym napędzanych gazem).

Fajerwerki mogą być sprzedawane tylko osobom pełnoletnim !!!!!!

Pracodawca prowadzący obrót wyrobami pirotechnicznymi, w tym o przeznaczeniu widowiskowym, powinien zapewnić bezpieczeństwo ludzi, mienia i środowiska, a w szczególności:

 • przechowywać wyroby pirotechniczne właściwie opakowane i oznakowane, w ustalonych terminach ważności,
 • opracować i posiadać aktualną instrukcję przechowywania wyrobów pirotechnicznych, obejmującą zasady ich utylizacji, oraz instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dla wszystkich stanowisk pracy,
 • zapewniać przestrzeganie instrukcji magazynowania wyrobów pirotechnicznych oraz instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy na wszystkich stanowiskach pracy,
 • zapewniać bezpieczny transport wewnątrzzakładowy wyrobów pirotechnicznych,
 • zapewniać ochronę wyrobów pirotechnicznych przed kradzieżą oraz dostępem osób nieupoważnionych,
 • w pomieszczeniach, w których znajdują się wyroby pirotechniczne, nie przechowywać materiałów, narzędzi oraz wyposażenia innego niż określone w instrukcji przechowywania,
 • wykluczyć możliwość wpływu na wyroby pirotechniczne bodźców mogących spowodować wybuch lub zapłon,
 • w pomieszczeniach sklepowych i pomieszczeniach zaplecza prowadzić wyłącznie prace związane z przeznaczeniem tych pomieszczeń,
 • prace mogące doprowadzić do ogrzewania i zapłonu wyrobów pirotechnicznych, w szczególności prace remontowe pomieszczeń, prowadzić wyłącznie po usunięciu wyrobów pirotechnicznych z tych pomieszczeń oraz po potwierdzeniu na piśmie przez upoważnioną przez pracodawcę osobę, że wyroby zostały usunięte,
 • w razie uszkodzenia opakowania rozsypaną zawartość zbierać i neutralizować we właściwy sposób, zgodnie z obowiązującą instrukcją magazynowania,
 • urządzenia elektryczne, sygnalizacyjne, odgromowe oraz inne instalacje znajdujące się w pomieszczeniach i obiektach poddawać kontroli przed dopuszczeniem do eksploatacji, a następnie, raz w roku kontrolować, dokumentując wyniki kontroli pisemnym protokołem,
 • opakowania lub pojemniki z wyrobami pirotechnicznymi przechowywać na półkach, regałach lub w miejscach do tego przeznaczonych oraz układać w sposób uniemożliwiający ich przypadkowe przemieszczanie się, przewracanie lub deformowanie pod wpływem nadmiernego ciężaru, z zachowaniem możliwości ich przemieszczania zgodnie z potrzebami,
 • w przypadku powstania zagrożenia spowodowanego zainicjowaniem przechowywanych wyrobów pirotechnicznych działać zgodnie z instrukcją postępowania w sytuacji awaryjnej,
 • w pomieszczeniach, w których znajdują się wyroby pirotechniczne, nie używać otwartego ognia.

Pracodawca prowadzący obrót wyrobami pirotechnicznymi,

w tym o przeznaczeniu widowiskowym, powinien opracować instrukcję postępowania w sytuacji awaryjnej i organizacji akcji ratowniczej, określającą:

 • rodzaj i skalę zagrożeń,
 • sposób postępowania w przypadku awarii i sposób organizacji akcji ratowniczej, ze wskazaniem lokalizacji stosowanych środków gaśniczych,
 • zasady oraz miejsce ewakuacji ludzi,
 • sposób powiadamiania straży pożarnej, Policji lub innych jednostek ratowniczych,
 • sposoby zabezpieczenia miejsca awarii, likwidacji bezpośrednich skutków oraz metody przeciwdziałania rozszerzaniu się skutków awarii.

Pracodawca prowadzący obrót wyrobami pirotechnicznym opracowuje karty kwalifikacyjne obiektów, w których pomieszczeniach jest prowadzona sprzedaż lub składowanie tych wyrobów.

Pracodawca nie opracowuje karty kwalifikacyjnej obiektu, w którym znajdują się pomieszczenia doraźnej sprzedaży oraz pomieszczenia sklepowe i zaplecza, w których łączny czas przechowywania wyrobów pirotechnicznych nie przekracza 90 dni w roku.  
Najważniejsze przepisy:

 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych


Jak zachowac sie w razie wypadku drogowegoJak zachowac sie podczas silnych wiatrow, intensywnych opadow oraz burzyStop pozarom trawLas i niebezpieczenstwa z nim zwiazaneNiebezpieczne zabawy na lodzieBezpieczenstwo nad wodamiCzad i ogien - obudz czujnoscEksploatacja przewodow kominowychMaterialy pirotechniczneKarty ratownicze w pojezdzie