Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

w Sławnie

Karty Ratownicze w pojazdach

,, Karty Ratownicze ’’. Gdy liczy się każda sekunda … ,, Karta ratownicza ’’ może uratować Ci życie.

Czas to jeden z najważniejszych elementów powodzenia akcji ratowniczej. W momencie wypadku, gdy zagrożone jest życie ludzkie liczy się każda sekunda. Celem akcji  ,, Karty Ratownicze ’’ jest ułatwienie działań zespołów ratowniczych, poprawa bezpieczeństwa ofiar wypadków drogowych podczas pracy zespołów ratowniczych i wyposażenie jak największej ilości pojazdów w Polsce w karty ratownicze i nalepki.

Czytaj więcej...

Materiały pirotechniczne

PRZECHOWYWANIE I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW PIROTECHNICZNYCH
Zagrożenia związane z używaniem wyrobów pirotechnicznych

Fajerwerki są materiałami wybuchowymi i muszą być używane ostrożnie. Nieumiejętne obchodzenie się z nimi może być przyczyną groźnych wypadków. Najczęstsze obrażenia to oparzenia twarzy i rąk..Może dojść również do zapalenia się włosów lub odzieży. Głośny huk petardy może spowodować uszkodzenia słuchu. Zdarzają się także ciężkie urazy takie, jakie urwane palce, utrata wzroku, głębokie rany twarzy i dłoni, a nawet śmierć. Fajerwerki są materiałami niebezpiecznymi pożarowo w rozumieniu przepisów – niezachowanie odpowiednich środków ostrożności przy ich składowaniu i wykorzystaniu może spowodować wybuch lub pożar.  Mogą one się też przyczynić do gwałtownego rozwoju pożaru, który powstał w budynku z innych przyczyn.

Klasyfikacja wyrobów pirotechnicznych

Klasa F1 / Klasa 1 – widowiskowe wyroby pirotechniczne, które podczas działania charakteryzują się bardzo niskim stopniem zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz mienia i środowiska, a także nieistotnym poziomem hałasu, przeznaczone do użytku w budynkach oraz na zamkniętym obszarze na zewnątrz budynków.
Klasa F2/ Klasa 2 – widowiskowe wyroby pirotechniczne, które podczas działania charakteryzują się niskim stopniem zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz mienia i środowiska, a także niskim poziomem hałasu, przeznaczone do użytku na zamkniętym obszarze na zewnątrz budynków.
Klasa F3 / Klasa 3 – widowiskowe wyroby pirotechniczne, które podczas działania charakteryzują się średnim stopniem zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz mienia i środowiska, a także nieszkodliwym dla zdrowia ludzi poziomem hałasu, przeznaczone do użytku na dużych, otwartych przestrzeniach na zewnątrz budynków.
Klasa T1 – wyroby pirotechniczne przeznaczone do użytku teatralnego, które podczas działania charakteryzują się niskim stopniem zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz mienia i środowiska.
Klasa P1 – pozostałe wyroby pirotechniczne, które podczas działania charakteryzują się niskim stopniem zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz mienia i środowiska.

Przykładowe typy wyrobów pirotechnicznych będących w obrocie, w sklepach
•    Petardy,
•    Zimne ognie,
•    Rzymskie ognie,
•    Fontanny, wulkany
•    Baterie (wyrzutnie),
•    Rakiety, zestawy rakiet,
•    Galanteria pirotechniczna,
•    Zestawy pirotechniczne.

Przechowywanie materiałów pirotechnicznych

Pomieszczenia, w których jest prowadzony obrót wyrobami pirotechnicznymi, dzieli się na pomieszczenia:

sklepowe - przeznaczone do realizacji bezpośredniej stałej sprzedaży,

zaplecza - przeznaczone do przechowywania ilości wyrobów pirotechnicznych zapewniających ciągłość sprzedaży,

magazynowe - przystosowane do składowania wszystkich rodzajów wyrobów pirotechnicznych w ilościach przekraczających łączną masę 1000 kg brutto, nieprzerwanie przez okres co najmniej 90 dni w roku, oraz do sprzedaży wyrobów pirotechnicznych widowiskowych klasy 4, wyrobów pirotechnicznych przeznaczonych do użytku teatralnego klasy T2 oraz pozostałych wyrobów pirotechnicznych klasy P2,

doraźnej sprzedaży - przeznaczone do realizacji okolicznościowej sprzedaży wyrobów pirotechnicznych widowiskowych, nie dłużej niż 21 dni w roku. W pomieszczeniach sklepowych i pomieszczeniach zaplecza mogą znajdować się wyłącznie wyroby pirotechniczne widowiskowe klasy 1, 2 i 3, wyroby pirotechniczne przeznaczone do użytku teatralnego klasy T1 oraz pozostałe wyroby pirotechniczne klasy P1, w ilościach nieprzekraczających 1000 kg brutto ich łącznej masy, odpowiednio dla każdego z tych pomieszczeń.
W pomieszczeniach doraźnej sprzedaży mogą znajdować się wyłącznie wyroby pirotechniczne widowiskowe klasy 1, 2 i 3, w ilości nieprzekraczającej 300 kg brutto ich łącznej masy.

Pomieszczenia sklepowe i zaplecza można eksploatować (także jeżeli są zlokalizowane w obiektach przeznaczonych na cele handlowe), jeżeli:

 • temperatura w pomieszczeniach przy pomiarze na wysokości 1 m od podłogi nie przekracza 30°C (303 K) i zainstalowane są środki techniczne gwarantujące spełnienie tego wymogu,
 • są wyposażone w co najmniej dwie gaśnice pianowe o minimalnej 6-litrowej pojemności środka gaśniczego oraz w koc gaśniczy,
 • przechowywane wyroby pirotechniczne posiadają zabezpieczenie przed powstawaniem w nich niekorzystnych przemian chemicznych lub fizycznych, mogących powodować zwiększenie wrażliwości materiału na bodźce, pogorszenie trwałości chemicznej oraz powodujących inicjację wybuchu lub zapłon,
 • posiadają konstrukcję zabezpieczającą przechowywane materiały przed kradzieżą oraz dostępem nieuprawnionych osób,
 • posiadają system wentylacji wyciągowej,
 • są usytuowane w obiekcie, który posiada sprawną instalację odgromową, spełniającą wymagania ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi,
 • urządzenia spełniają wymagania bezpieczeństwa zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych,
 • elementy i przewody grzewcze w pomieszczeniach są rozmieszczone przynajmniej w odległości 1 m od opakowań zawierających wyroby pirotechniczne, a ich temperatura nie przekracza 120°C (393 K),
 • drzwi ewakuacyjne otwierają się na zewnątrz pomieszczenia w wyniku pchnięcia lub rozsuwają się po stronie zewnętrznej pomieszczenia,
 • okna służące za wyjścia awaryjne otwierają się na zewnątrz, natomiast otwory okienne posiadają wymiary co najmniej 0,75 m × 0,75 m,
 • wymiary wewnętrzne pomieszczeń zapewniają bezpieczne operowanie opakowaniami składowanych wyrobów oraz swobodne poruszanie się osób kupujących i personelu,
 • półki, regały i inne wyposażenie pomieszczeń są wykonane z materiałów trudno zapalnych, uniemożliwiających tworzenie się w czasie pożaru szkodliwych substancji chemicznych, zagrażających zdrowiu lub życiu ludzi.

Pomieszczenia doraźnej sprzedaży można eksploatować (także jeżeli są zlokalizowane w obiektach przeznaczonych na cele handlowe lub tymczasowych obiektach budowlanych) jeżeli spełniono wymagania zaznaczone na niebiesko.

Dla pomieszczeń sklepowych, zaplecza i doraźnej sprzedaży wydziela się strefy ochrony, które obejmują:

 • obszar tych pomieszczeń w przypadku, gdy pomieszczenie jest wydzielone przeciwpożarowo w sposób określony w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (ściany wewnętrzne – klasa odporności ogniowej EI 60, strop – REI 60, drzwi – EI 30),
 • obszar pomieszczeń + obszar wokół nich o pasie szerokości co najmniej 8 m w przypadku braku wydzielenia przeciwpożarowego tych pomieszczeń.

W strefie ochrony nie można dopuścić do:

 • palenia tytoniu,
 • prowadzenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym,
  w szczególności:
  –    używania otwartego ognia,
  –    prowadzenia prac spawalniczych lub prac związanych z wytwarzaniem iskier mechanicznych,
  –    prowadzenia innych prac mogących stworzyć warunki dla zapłonu lub wybuchu zgromadzonych wyrobów pirotechnicznych,
  –    gromadzenia i przechowywania materiałów palnych innych niż wynikające z wyposażenia obiektu handlowego.

Jeżeli pomieszczenia: sklepowe, zaplecza lub doraźnej sprzedaży, stanowią części obiektów handlowych i nie są pomieszczeniami wydzielonymi przeciwpożarowo, wokół nich wyznacza się strefę ochrony, o której mowa wcześniej, w której poza czynnościami niedopuszczalnymi, opisanymi na poprzednim slajdzie, nie należy przechowywać substancji i preparatów sklasyfikowanych jako łatwopalne, skrajnie łatwopalne bądź wysoce łatwopalne oraz butli zawierających sprężony gaz.

Szczegółowe wymagania w stosunku do pomieszczeń magazynowych określają przepisy dotyczące pomieszczeń magazynowych i obiektów do przechowywania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Prowadzenie sprzedaży wyrobów pirotechnicznych w innych obiektach handlowych musi odbywać się wyłącznie na wyodrębnionych do tego celu stoiskach, bez możliwości sprzedaży samoobsługowej.

Zaleca się, aby stoisko takie lokalizować przy wyjściu ze sklepu/obiektu, z dala od urządzeń elektrycznych oraz głównych ciągów komunikacyjnych prowadzących do wyjść ewakuacyjnych.

Warto przy takim stoisku umieścić tablice informacyjną zawierającą podstawowe informacje dot. bezpieczeństwa dla klientów.

Wszystkie czynności związane z transportem i składowaniem oraz sprzedażą materiałów pirotechnicznych należy wykonywać zgodnie z:

 • wskazaniami producenta,
 • instrukcją obsługi oraz informacją dotyczącą bezpieczeństwa (umieszczone na opakowaniu),
 • ogólnymi warunkami bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej.

Transport wyrobów pirotechnicznych w obrębie sklepu może odbywać się przy użyciu wózków obsługiwanych ręcznie (zakaz używania wózków elektrycznych, spalinowych, w tym napędzanych gazem).

Fajerwerki mogą być sprzedawane tylko osobom pełnoletnim !!!!!!

Pracodawca prowadzący obrót wyrobami pirotechnicznymi, w tym o przeznaczeniu widowiskowym, powinien zapewnić bezpieczeństwo ludzi, mienia i środowiska, a w szczególności:

 • przechowywać wyroby pirotechniczne właściwie opakowane i oznakowane, w ustalonych terminach ważności,
 • opracować i posiadać aktualną instrukcję przechowywania wyrobów pirotechnicznych, obejmującą zasady ich utylizacji, oraz instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dla wszystkich stanowisk pracy,
 • zapewniać przestrzeganie instrukcji magazynowania wyrobów pirotechnicznych oraz instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy na wszystkich stanowiskach pracy,
 • zapewniać bezpieczny transport wewnątrzzakładowy wyrobów pirotechnicznych,
 • zapewniać ochronę wyrobów pirotechnicznych przed kradzieżą oraz dostępem osób nieupoważnionych,
 • w pomieszczeniach, w których znajdują się wyroby pirotechniczne, nie przechowywać materiałów, narzędzi oraz wyposażenia innego niż określone w instrukcji przechowywania,
 • wykluczyć możliwość wpływu na wyroby pirotechniczne bodźców mogących spowodować wybuch lub zapłon,
 • w pomieszczeniach sklepowych i pomieszczeniach zaplecza prowadzić wyłącznie prace związane z przeznaczeniem tych pomieszczeń,
 • prace mogące doprowadzić do ogrzewania i zapłonu wyrobów pirotechnicznych, w szczególności prace remontowe pomieszczeń, prowadzić wyłącznie po usunięciu wyrobów pirotechnicznych z tych pomieszczeń oraz po potwierdzeniu na piśmie przez upoważnioną przez pracodawcę osobę, że wyroby zostały usunięte,
 • w razie uszkodzenia opakowania rozsypaną zawartość zbierać i neutralizować we właściwy sposób, zgodnie z obowiązującą instrukcją magazynowania,
 • urządzenia elektryczne, sygnalizacyjne, odgromowe oraz inne instalacje znajdujące się w pomieszczeniach i obiektach poddawać kontroli przed dopuszczeniem do eksploatacji, a następnie, raz w roku kontrolować, dokumentując wyniki kontroli pisemnym protokołem,
 • opakowania lub pojemniki z wyrobami pirotechnicznymi przechowywać na półkach, regałach lub w miejscach do tego przeznaczonych oraz układać w sposób uniemożliwiający ich przypadkowe przemieszczanie się, przewracanie lub deformowanie pod wpływem nadmiernego ciężaru, z zachowaniem możliwości ich przemieszczania zgodnie z potrzebami,
 • w przypadku powstania zagrożenia spowodowanego zainicjowaniem przechowywanych wyrobów pirotechnicznych działać zgodnie z instrukcją postępowania w sytuacji awaryjnej,
 • w pomieszczeniach, w których znajdują się wyroby pirotechniczne, nie używać otwartego ognia.

Pracodawca prowadzący obrót wyrobami pirotechnicznymi,

w tym o przeznaczeniu widowiskowym, powinien opracować instrukcję postępowania w sytuacji awaryjnej i organizacji akcji ratowniczej, określającą:

 • rodzaj i skalę zagrożeń,
 • sposób postępowania w przypadku awarii i sposób organizacji akcji ratowniczej, ze wskazaniem lokalizacji stosowanych środków gaśniczych,
 • zasady oraz miejsce ewakuacji ludzi,
 • sposób powiadamiania straży pożarnej, Policji lub innych jednostek ratowniczych,
 • sposoby zabezpieczenia miejsca awarii, likwidacji bezpośrednich skutków oraz metody przeciwdziałania rozszerzaniu się skutków awarii.

Pracodawca prowadzący obrót wyrobami pirotechnicznym opracowuje karty kwalifikacyjne obiektów, w których pomieszczeniach jest prowadzona sprzedaż lub składowanie tych wyrobów.

Pracodawca nie opracowuje karty kwalifikacyjnej obiektu, w którym znajdują się pomieszczenia doraźnej sprzedaży oraz pomieszczenia sklepowe i zaplecza, w których łączny czas przechowywania wyrobów pirotechnicznych nie przekracza 90 dni w roku.  
Najważniejsze przepisy:

 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych


Eksploatacja przewodów kominowych

W związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego 2020/2021 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sławnie apeluje do właścicieli i zarządców budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych oraz przestrzeganie przepisów dotyczących eksploatacji przewodów kominowych, tzn. okresowej kontroli oraz ich czyszczeniu.

Przepisy przeciwpożarowe nakazują w obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, obowiązkowe usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych w następujących terminach:
•    od palenisk opalanych paliwem stałym - co najmniej raz na 3 miesiące,
•    od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym - co najmniej raz na 6 miesięcy,
•    od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych - co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej,
•    z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

Czynności te powinny być wykonane przez osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie. Profesjonalna kontrola kominiarska to nie tylko formalność, lecz główna zasada bezpieczeństwa, zapobiega zaczadzeniom, pożarom, spełniając jeden z podstawowych warunków ubezpieczenia domu.

Zdarzenia związane z pożarami sadzy w kominie oraz nieszczelnością przewodów kominowych są bardzo groźne. Mogą doprowadzić do pożarów budynków mieszkalnych, a także zatrucia tlenkiem węgla.

CZAD i Ogień - obudź czujność

CZAD i Ogień - obudź czujność to kampania profilaktyczno-edukacyjna informująca o zagrożeniach związanych z zatruciami wywołanymi tlenkiem węgla. Celem kampanii jest uświadamianie społeczeństwu istnienia niebezpieczeństw związanych z tlenkiem węgla oraz zapobieganie zatruciom z nim związanych.

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo nad wodami

Wypoczynek często kojarzony jest z pobytem nad morzem, jeziorami, rzeką. Woda – nawet pozornie spokojna – może być niebezpieczna. Większość utonięć jest wynikiem lekkomyślności ludzi oraz lekceważenia obowiązujących przepisów, a przede wszystkim kąpieli w miejscach niestrzeżonych.

Czytaj więcej...

Niebezpieczne zabawy na lodzie

W czasie zabawy na lodzie nie można zapomnieć o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Niedocenianie przestrzegania odpowiedniej siły nośnej pokrywy lodowej stwarza olbrzymie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego.Powstanie tafli lodowej o odpowiedniej sile nośnej wymaga spadku temperatury poniżej 0 0C przez kilka następujących po sobie dniach.

Czytaj więcej...

Las i niebezpieczeństwa z nim związane

Las jest szczególnym elementem przyrody. Cisza, piękno i bogactwo życia, czyste powietrze - wszystko to przyciąga człowieka do natury. Fizyczne i duchowe obcowanie z lasem szybko regeneruje nasze siły, dostarcza pozytywnych przeżyć i wrażeń, umożliwia odzyskanie równowagi psychicznej.

Czytaj więcej...

Kampania społeczna „STOP POŻAROM TRAW”

Od 13 marca 2020r. rozpoczęła się Kampania społeczna „ Stop pożarom traw”zainaugurowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Państwową Straż Pożarną mająca na celu uświadomienie społeczeństwu o negatywnych skutkach wypalania traw.

W serwisie internetowym www.stoppozaromtraw.pl można odnaleźć między innymi statystyki dotyczące szkodliwości zjawiska wypalania traw, a także negatywne skutki takich zdarzeń.

Strażacy apelują o niewypalanie traw, nieużytków, trzcin, ponieważ wbrew panującym opiniom wypalając  trawy wcale nie poprawiamy żyzności gleby, wręcz przeciwnie gleba zostaje wyjałowiona oraz giną w niej żyjące zwierzęta i owady. Wypalając tworzymy realne zagrożenie pożarów dla okolicznych lasów, zabudowań mieszkalnych i  gospodarstw powodując duże straty.

Już od wielu lat przełom zimy, wiosny oraz przedwiośnie to okresy, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków. Wiele osób wypala trawy i nieużytki rolne, tłumacząc swoje postępowanie chęcią użyźniania gleby. Od pokoleń wśród wielu ludzi panuje bowiem przekonanie, że spalenie trawy spowoduje szybszy i bujniejszy jej odrost, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne. Jest to jednak całkowicie błędne myślenie. Rzeczywistość wskazuje, że wypalanie traw prowadzi do nieodwracalnych, niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym–ziemia wyjaławia się,zahamowany zostaje bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych oraz asymilacja azotu z powietrza. Do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych będących truciznami zarówno dla ludzi jak i zwierząt. Wypalanie traw jest również przyczyną wielu pożarów, które niejednokrotnie prowadzą niestety także do wypadków śmiertelnych. Rocznie w tego rodzaju zdarzeniach śmierć ponosi kilkanaście osób.

Obszary zeszłorocznej wysuszonej roślinności, która ze względu na występujące w tym czasie okresy wegetacji stanowi doskonałe podłoże palne, co w zestawieniu z dużą aktywnością czynnika ludzkiego w tym sektorze, skutkuje gwałtownym wzrostem pożarów. Za ponad94% przyczyn ich powstania odpowiedzialny jest człowiek. Trzeba pamiętać, że po zimie trawy są wysuszone i palą się bardzo szybko. W rozprzestrzenianiu ognia pomaga także wiatr. Osoby, które wbrew logice decydują się na wypalanie traw, przekonane są że w pełni kontrolują sytuację i w razie potrzeby, w porę zareagują. Niestety mylą się i czasami kończy się to tragedią. W przypadku gwałtownej zmiany jego kierunku, pożary bardzo często wymykają się spod kontroli i przenoszą na pobliskie lasy i zabudowania. Niejednokrotnie w takich pożarach ludzie tracą dobytek całego życia. Występuje również bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.

Co roku w pożarach wywołanych wypalaniem traw giną ludzie, w tym podpalacze, przypadkowe osoby oraz strażacy!!!

Ci, którzy mimo wszystko chcą ryzykować, muszą również liczyć się z konsekwencjami.

O tym, że postępowanie takie jest niedozwolone mówi m.in. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018r., poz.142z późn. zm.), art. 124. „Zabrania się wypalania łąk,pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”. Art. 131pkt. 12: „Kto(...)wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary...–podlega karze aresztu albo grzywny”.

Art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.);„w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:
1. rozniecenia ogniapoza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego, korzystania z otwartego płomienia, wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”.
Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje: Art. 82 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 2018r., poz.618z późn. zm.)–kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24, § 1 może wynosić od 20 do 5000 zł. Art. 163.§ 1 ustawy z dnia 6 czerwca1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z2017r. poz.2204z późn. zm.) stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru,podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.

kpt Damian Tomczyk

STOP POŻAROM TRAW

Jak zachować się w razie wypadku drogowego

Jeżeli jesteś świadkiem wypadku drogowego to:

 1. Zabezpiecz miejsce zdarzenia :
  -
  zabezpiecz miejsce wypadku oraz osoby udzielające pomocy bryłą swojego pojazdu, który musi mieć włączone światła awaryjne i postojowe,
  - w odpowiedniej odległości ustaw trójkąty ostrzegawcze,
  - przy pomocy telefonu komórkowego ( tel.: 998, 997, 999, 112 ) wezwij służby ratownicze: straż pożarną, pogotowie ratunkowe, policję,
  - jeżeli nie masz szans na pomoc innych, nie trać czasu zacznij działać sam, najważniejsze dla rannych bez pulsu i oddechu są pierwsze 4 minuty.

Czytaj więcej...

Jak zachowac sie w razie wypadku drogowegoJak zachowac sie podczas silnych wiatrow, intensywnych opadow oraz burzyStop pozarom trawLas i niebezpieczenstwa z nim zwiazaneNiebezpieczne zabawy na lodzieBezpieczenstwo nad wodamiCzad i ogien - obudz czujnoscEksploatacja przewodow kominowychMaterialy pirotechniczneKarty ratownicze w pojezdzie