Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

w Sławnie

Karty Ratownicze w pojazdach

,, Karty Ratownicze ’’. Gdy liczy się każda sekunda … ,, Karta ratownicza ’’ może uratować Ci życie.

Czas to jeden z najważniejszych elementów powodzenia akcji ratowniczej. W momencie wypadku, gdy zagrożone jest życie ludzkie liczy się każda sekunda. Celem akcji  ,, Karty Ratownicze ’’ jest ułatwienie działań zespołów ratowniczych, poprawa bezpieczeństwa ofiar wypadków drogowych podczas pracy zespołów ratowniczych i wyposażenie jak największej ilości pojazdów w Polsce w karty ratownicze i nalepki.

Czytaj więcej...

Materiały pirotechniczne

PRZECHOWYWANIE I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW PIROTECHNICZNYCH
Zagrożenia związane z używaniem wyrobów pirotechnicznych

Fajerwerki są materiałami wybuchowymi i muszą być używane ostrożnie. Nieumiejętne obchodzenie się z nimi może być przyczyną groźnych wypadków. Najczęstsze obrażenia to oparzenia twarzy i rąk..Może dojść również do zapalenia się włosów lub odzieży. Głośny huk petardy może spowodować uszkodzenia słuchu. Zdarzają się także ciężkie urazy takie, jakie urwane palce, utrata wzroku, głębokie rany twarzy i dłoni, a nawet śmierć. Fajerwerki są materiałami niebezpiecznymi pożarowo w rozumieniu przepisów – niezachowanie odpowiednich środków ostrożności przy ich składowaniu i wykorzystaniu może spowodować wybuch lub pożar.  Mogą one się też przyczynić do gwałtownego rozwoju pożaru, który powstał w budynku z innych przyczyn.

Klasyfikacja wyrobów pirotechnicznych

Klasa F1 / Klasa 1 – widowiskowe wyroby pirotechniczne, które podczas działania charakteryzują się bardzo niskim stopniem zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz mienia i środowiska, a także nieistotnym poziomem hałasu, przeznaczone do użytku w budynkach oraz na zamkniętym obszarze na zewnątrz budynków.
Klasa F2/ Klasa 2 – widowiskowe wyroby pirotechniczne, które podczas działania charakteryzują się niskim stopniem zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz mienia i środowiska, a także niskim poziomem hałasu, przeznaczone do użytku na zamkniętym obszarze na zewnątrz budynków.
Klasa F3 / Klasa 3 – widowiskowe wyroby pirotechniczne, które podczas działania charakteryzują się średnim stopniem zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz mienia i środowiska, a także nieszkodliwym dla zdrowia ludzi poziomem hałasu, przeznaczone do użytku na dużych, otwartych przestrzeniach na zewnątrz budynków.
Klasa T1 – wyroby pirotechniczne przeznaczone do użytku teatralnego, które podczas działania charakteryzują się niskim stopniem zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz mienia i środowiska.
Klasa P1 – pozostałe wyroby pirotechniczne, które podczas działania charakteryzują się niskim stopniem zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz mienia i środowiska.

Przykładowe typy wyrobów pirotechnicznych będących w obrocie, w sklepach
•    Petardy,
•    Zimne ognie,
•    Rzymskie ognie,
•    Fontanny, wulkany
•    Baterie (wyrzutnie),
•    Rakiety, zestawy rakiet,
•    Galanteria pirotechniczna,
•    Zestawy pirotechniczne.

Przechowywanie materiałów pirotechnicznych

Pomieszczenia, w których jest prowadzony obrót wyrobami pirotechnicznymi, dzieli się na pomieszczenia:

sklepowe - przeznaczone do realizacji bezpośredniej stałej sprzedaży,

zaplecza - przeznaczone do przechowywania ilości wyrobów pirotechnicznych zapewniających ciągłość sprzedaży,

magazynowe - przystosowane do składowania wszystkich rodzajów wyrobów pirotechnicznych w ilościach przekraczających łączną masę 1000 kg brutto, nieprzerwanie przez okres co najmniej 90 dni w roku, oraz do sprzedaży wyrobów pirotechnicznych widowiskowych klasy 4, wyrobów pirotechnicznych przeznaczonych do użytku teatralnego klasy T2 oraz pozostałych wyrobów pirotechnicznych klasy P2,

doraźnej sprzedaży - przeznaczone do realizacji okolicznościowej sprzedaży wyrobów pirotechnicznych widowiskowych, nie dłużej niż 21 dni w roku. W pomieszczeniach sklepowych i pomieszczeniach zaplecza mogą znajdować się wyłącznie wyroby pirotechniczne widowiskowe klasy 1, 2 i 3, wyroby pirotechniczne przeznaczone do użytku teatralnego klasy T1 oraz pozostałe wyroby pirotechniczne klasy P1, w ilościach nieprzekraczających 1000 kg brutto ich łącznej masy, odpowiednio dla każdego z tych pomieszczeń.
W pomieszczeniach doraźnej sprzedaży mogą znajdować się wyłącznie wyroby pirotechniczne widowiskowe klasy 1, 2 i 3, w ilości nieprzekraczającej 300 kg brutto ich łącznej masy.

Pomieszczenia sklepowe i zaplecza można eksploatować (także jeżeli są zlokalizowane w obiektach przeznaczonych na cele handlowe), jeżeli:

 • temperatura w pomieszczeniach przy pomiarze na wysokości 1 m od podłogi nie przekracza 30°C (303 K) i zainstalowane są środki techniczne gwarantujące spełnienie tego wymogu,
 • są wyposażone w co najmniej dwie gaśnice pianowe o minimalnej 6-litrowej pojemności środka gaśniczego oraz w koc gaśniczy,
 • przechowywane wyroby pirotechniczne posiadają zabezpieczenie przed powstawaniem w nich niekorzystnych przemian chemicznych lub fizycznych, mogących powodować zwiększenie wrażliwości materiału na bodźce, pogorszenie trwałości chemicznej oraz powodujących inicjację wybuchu lub zapłon,
 • posiadają konstrukcję zabezpieczającą przechowywane materiały przed kradzieżą oraz dostępem nieuprawnionych osób,
 • posiadają system wentylacji wyciągowej,
 • są usytuowane w obiekcie, który posiada sprawną instalację odgromową, spełniającą wymagania ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi,
 • urządzenia spełniają wymagania bezpieczeństwa zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych,
 • elementy i przewody grzewcze w pomieszczeniach są rozmieszczone przynajmniej w odległości 1 m od opakowań zawierających wyroby pirotechniczne, a ich temperatura nie przekracza 120°C (393 K),
 • drzwi ewakuacyjne otwierają się na zewnątrz pomieszczenia w wyniku pchnięcia lub rozsuwają się po stronie zewnętrznej pomieszczenia,
 • okna służące za wyjścia awaryjne otwierają się na zewnątrz, natomiast otwory okienne posiadają wymiary co najmniej 0,75 m × 0,75 m,
 • wymiary wewnętrzne pomieszczeń zapewniają bezpieczne operowanie opakowaniami składowanych wyrobów oraz swobodne poruszanie się osób kupujących i personelu,
 • półki, regały i inne wyposażenie pomieszczeń są wykonane z materiałów trudno zapalnych, uniemożliwiających tworzenie się w czasie pożaru szkodliwych substancji chemicznych, zagrażających zdrowiu lub życiu ludzi.

Pomieszczenia doraźnej sprzedaży można eksploatować (także jeżeli są zlokalizowane w obiektach przeznaczonych na cele handlowe lub tymczasowych obiektach budowlanych) jeżeli spełniono wymagania zaznaczone na niebiesko.

Dla pomieszczeń sklepowych, zaplecza i doraźnej sprzedaży wydziela się strefy ochrony, które obejmują:

 • obszar tych pomieszczeń w przypadku, gdy pomieszczenie jest wydzielone przeciwpożarowo w sposób określony w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (ściany wewnętrzne – klasa odporności ogniowej EI 60, strop – REI 60, drzwi – EI 30),
 • obszar pomieszczeń + obszar wokół nich o pasie szerokości co najmniej 8 m w przypadku braku wydzielenia przeciwpożarowego tych pomieszczeń.

W strefie ochrony nie można dopuścić do:

 • palenia tytoniu,
 • prowadzenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym,
  w szczególności:
  –    używania otwartego ognia,
  –    prowadzenia prac spawalniczych lub prac związanych z wytwarzaniem iskier mechanicznych,
  –    prowadzenia innych prac mogących stworzyć warunki dla zapłonu lub wybuchu zgromadzonych wyrobów pirotechnicznych,
  –    gromadzenia i przechowywania materiałów palnych innych niż wynikające z wyposażenia obiektu handlowego.

Jeżeli pomieszczenia: sklepowe, zaplecza lub doraźnej sprzedaży, stanowią części obiektów handlowych i nie są pomieszczeniami wydzielonymi przeciwpożarowo, wokół nich wyznacza się strefę ochrony, o której mowa wcześniej, w której poza czynnościami niedopuszczalnymi, opisanymi na poprzednim slajdzie, nie należy przechowywać substancji i preparatów sklasyfikowanych jako łatwopalne, skrajnie łatwopalne bądź wysoce łatwopalne oraz butli zawierających sprężony gaz.

Szczegółowe wymagania w stosunku do pomieszczeń magazynowych określają przepisy dotyczące pomieszczeń magazynowych i obiektów do przechowywania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Prowadzenie sprzedaży wyrobów pirotechnicznych w innych obiektach handlowych musi odbywać się wyłącznie na wyodrębnionych do tego celu stoiskach, bez możliwości sprzedaży samoobsługowej.

Zaleca się, aby stoisko takie lokalizować przy wyjściu ze sklepu/obiektu, z dala od urządzeń elektrycznych oraz głównych ciągów komunikacyjnych prowadzących do wyjść ewakuacyjnych.

Warto przy takim stoisku umieścić tablice informacyjną zawierającą podstawowe informacje dot. bezpieczeństwa dla klientów.

Wszystkie czynności związane z transportem i składowaniem oraz sprzedażą materiałów pirotechnicznych należy wykonywać zgodnie z:

 • wskazaniami producenta,
 • instrukcją obsługi oraz informacją dotyczącą bezpieczeństwa (umieszczone na opakowaniu),
 • ogólnymi warunkami bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej.

Transport wyrobów pirotechnicznych w obrębie sklepu może odbywać się przy użyciu wózków obsługiwanych ręcznie (zakaz używania wózków elektrycznych, spalinowych, w tym napędzanych gazem).

Fajerwerki mogą być sprzedawane tylko osobom pełnoletnim !!!!!!

Pracodawca prowadzący obrót wyrobami pirotechnicznymi, w tym o przeznaczeniu widowiskowym, powinien zapewnić bezpieczeństwo ludzi, mienia i środowiska, a w szczególności:

 • przechowywać wyroby pirotechniczne właściwie opakowane i oznakowane, w ustalonych terminach ważności,
 • opracować i posiadać aktualną instrukcję przechowywania wyrobów pirotechnicznych, obejmującą zasady ich utylizacji, oraz instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dla wszystkich stanowisk pracy,
 • zapewniać przestrzeganie instrukcji magazynowania wyrobów pirotechnicznych oraz instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy na wszystkich stanowiskach pracy,
 • zapewniać bezpieczny transport wewnątrzzakładowy wyrobów pirotechnicznych,
 • zapewniać ochronę wyrobów pirotechnicznych przed kradzieżą oraz dostępem osób nieupoważnionych,
 • w pomieszczeniach, w których znajdują się wyroby pirotechniczne, nie przechowywać materiałów, narzędzi oraz wyposażenia innego niż określone w instrukcji przechowywania,
 • wykluczyć możliwość wpływu na wyroby pirotechniczne bodźców mogących spowodować wybuch lub zapłon,
 • w pomieszczeniach sklepowych i pomieszczeniach zaplecza prowadzić wyłącznie prace związane z przeznaczeniem tych pomieszczeń,
 • prace mogące doprowadzić do ogrzewania i zapłonu wyrobów pirotechnicznych, w szczególności prace remontowe pomieszczeń, prowadzić wyłącznie po usunięciu wyrobów pirotechnicznych z tych pomieszczeń oraz po potwierdzeniu na piśmie przez upoważnioną przez pracodawcę osobę, że wyroby zostały usunięte,
 • w razie uszkodzenia opakowania rozsypaną zawartość zbierać i neutralizować we właściwy sposób, zgodnie z obowiązującą instrukcją magazynowania,
 • urządzenia elektryczne, sygnalizacyjne, odgromowe oraz inne instalacje znajdujące się w pomieszczeniach i obiektach poddawać kontroli przed dopuszczeniem do eksploatacji, a następnie, raz w roku kontrolować, dokumentując wyniki kontroli pisemnym protokołem,
 • opakowania lub pojemniki z wyrobami pirotechnicznymi przechowywać na półkach, regałach lub w miejscach do tego przeznaczonych oraz układać w sposób uniemożliwiający ich przypadkowe przemieszczanie się, przewracanie lub deformowanie pod wpływem nadmiernego ciężaru, z zachowaniem możliwości ich przemieszczania zgodnie z potrzebami,
 • w przypadku powstania zagrożenia spowodowanego zainicjowaniem przechowywanych wyrobów pirotechnicznych działać zgodnie z instrukcją postępowania w sytuacji awaryjnej,
 • w pomieszczeniach, w których znajdują się wyroby pirotechniczne, nie używać otwartego ognia.

Pracodawca prowadzący obrót wyrobami pirotechnicznymi,

w tym o przeznaczeniu widowiskowym, powinien opracować instrukcję postępowania w sytuacji awaryjnej i organizacji akcji ratowniczej, określającą:

 • rodzaj i skalę zagrożeń,
 • sposób postępowania w przypadku awarii i sposób organizacji akcji ratowniczej, ze wskazaniem lokalizacji stosowanych środków gaśniczych,
 • zasady oraz miejsce ewakuacji ludzi,
 • sposób powiadamiania straży pożarnej, Policji lub innych jednostek ratowniczych,
 • sposoby zabezpieczenia miejsca awarii, likwidacji bezpośrednich skutków oraz metody przeciwdziałania rozszerzaniu się skutków awarii.

Pracodawca prowadzący obrót wyrobami pirotechnicznym opracowuje karty kwalifikacyjne obiektów, w których pomieszczeniach jest prowadzona sprzedaż lub składowanie tych wyrobów.

Pracodawca nie opracowuje karty kwalifikacyjnej obiektu, w którym znajdują się pomieszczenia doraźnej sprzedaży oraz pomieszczenia sklepowe i zaplecza, w których łączny czas przechowywania wyrobów pirotechnicznych nie przekracza 90 dni w roku.  
Najważniejsze przepisy:

 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych


Eksploatacja przewodów kominowych

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sławnie apeluje o przestrzeganie przepisów dotyczących eksploatacji przewodów kominowych, tzn. okresowej kontroli oraz ich czyszczeniu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego i gazowego należy usuwać zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania:

Czytaj więcej...

CZAD i Ogień - obudź czujność

CZAD i Ogień - obudź czujność to kampania profilaktyczno-edukacyjna informująca o zagrożeniach związanych z zatruciami wywołanymi tlenkiem węgla. Celem kampanii jest uświadamianie społeczeństwu istnienia niebezpieczeństw związanych z tlenkiem węgla oraz zapobieganie zatruciom z nim związanych.

Czytaj więcej...

Bezpieczeństwo nad wodami

Wypoczynek często kojarzony jest z pobytem nad morzem, jeziorami, rzeką. Woda – nawet pozornie spokojna – może być niebezpieczna. Większość utonięć jest wynikiem lekkomyślności ludzi oraz lekceważenia obowiązujących przepisów, a przede wszystkim kąpieli w miejscach niestrzeżonych.

Czytaj więcej...

Niebezpieczne zabawy na lodzie

W czasie zabawy na lodzie nie można zapomnieć o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Niedocenianie przestrzegania odpowiedniej siły nośnej pokrywy lodowej stwarza olbrzymie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego.Powstanie tafli lodowej o odpowiedniej sile nośnej wymaga spadku temperatury poniżej 0 0C przez kilka następujących po sobie dniach.

Czytaj więcej...

Las i niebezpieczeństwa z nim związane

Las jest szczególnym elementem przyrody. Cisza, piękno i bogactwo życia, czyste powietrze - wszystko to przyciąga człowieka do natury. Fizyczne i duchowe obcowanie z lasem szybko regeneruje nasze siły, dostarcza pozytywnych przeżyć i wrażeń, umożliwia odzyskanie równowagi psychicznej.

Czytaj więcej...

Nie wypalaj!!!

Od 01 marca 2019r. rozpoczęła się Kampania społeczna „ Stop pożarom traw”  zainaugurowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Państwową Straż Pożarną mająca na celu uświadomienie społeczeństwu o negatywnych skutkach wypalania traw.

W serwisie internetowym www.stoppozaromtraw.pl można odnaleźć między innymi statystyki dotyczące szkodliwości zjawiska wypalania traw, a także negatywne skutki takich zdarzeń.

Strażacy apelują o niewypalanie traw, nieużytków, trzcin, ponieważ wbrew panującym opiniom wypalając  trawy wcale nie poprawiamy żyzności gleby, wręcz przeciwnie gleba zostaje wyjałowiona oraz giną w niej żyjące zwierzęta i owady. Wypalając tworzymy realne zagrożenie pożarów dla okolicznych lasów, zabudowań mieszkalnych i  gospodarstw powodując duże straty.

mł. kpt. Damian Tomczyk
Jak zachować się w razie wypadku drogowego

Jeżeli jesteś świadkiem wypadku drogowego to:

 1. Zabezpiecz miejsce zdarzenia :
  -
  zabezpiecz miejsce wypadku oraz osoby udzielające pomocy bryłą swojego pojazdu, który musi mieć włączone światła awaryjne i postojowe,
  - w odpowiedniej odległości ustaw trójkąty ostrzegawcze,
  - przy pomocy telefonu komórkowego ( tel.: 998, 997, 999, 112 ) wezwij służby ratownicze: straż pożarną, pogotowie ratunkowe, policję,
  - jeżeli nie masz szans na pomoc innych, nie trać czasu zacznij działać sam, najważniejsze dla rannych bez pulsu i oddechu są pierwsze 4 minuty.

Czytaj więcej...

Jak zachowac sie w razie wypadku drogowegoJak zachowac sie podczas silnych wiatrow, intensywnych opadow oraz burzyStop pozarom trawLas i niebezpieczenstwa z nim zwiazaneNiebezpieczne zabawy na lodzieBezpieczenstwo nad wodamiCzad i ogien - obudz czujnoscEksploatacja przewodow kominowychMaterialy pirotechniczneKarty ratownicze w pojezdzie