Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

w Sławnie

Samodzielne stanowisko pracy ds. kwatermistrzowskich

Starszy inspektor ds. kwatermistrzowskich

asp. sztab. Marcin Skalski
tel. (59) 810-53-70 wew. 27
tel. (59) 810 63 96

 

Starszy inspektor ds. finansowych i  kwatermistrzowskich

Marek Żukowski
tel. (59) 810-53-70 wew. 26

 

Do  zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. kwatermistrzowskich  należy w szczególności:
1. W zakresie spraw kwatermistrzowskich:

 1. administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń pozostających w dyspozycji komendy powiatowej, a także planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie; 
 2. opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym także wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną, bądź wyposażenia osobistego;
 3.  prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej strażaków, pracowników cywilnych i emerytów komendy powiatowej;
 4. dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń  i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania komendy powiatowej ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych;
 5. zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez   podmioty krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego na terenie powiatu  oraz ich przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych;
 6. prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej i magazynu głównego komendy  powiatowej;
 7. prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej majątku;
 8. likwidowanie zbędnych rzeczowych składników majątku;
 9. sporządzanie planów zakupów i robót budowlano-instalacyjnych oraz ich realizacja ze środków finansowych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej;
 10. prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami w mieniu komendy powiatowej, zawinionych przez kierowników jej komórek organizacyjnych, a także nadzór nad procedurami postępowań odszkodowawczych prowadzonych przez dowódcę jrg i kierowników komórek organizacyjnych komendy powiatowej;
 11. systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego i ratowniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów i ustalenie z komórką właściwą ds. operacyjnych priorytetów w tym zakresie;
 12. realizowanie prac dotyczących projektów związanych z pozyskiwaniem środków z   funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej i z innych źródeł;
 13. ewidencja oraz nadzór i konserwacja sprzętu obrony cywilnej;

2. W zakresie spraw techniki:

 1. inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz utrzymania gotowości operacyjno-technicznej samochodów i sprzętu silnikowego;
 2. prowadzenie spraw dotyczących ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów, przyczep i sprzętu silnikowego, w tym agregatów prądotwórczych;
 3. obsługa transportowa komórek organizacyjnych komendy powiatowej;
 4. prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi, olejami,  smarami i innymi materiałami eksploatacyjnymi;
 5. nadzorowanie i analizowanie prawidłowości prowadzenia przez komórki organizacyjne komendy powiatowej dokumentacji związanej z samochodami i sprzętem silnikowym, a w szczególności rozliczania zużycia paliw, olejów, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych;
 6. organizowanie przeglądów, napraw oraz konserwacji samochodów, sprzętu silnikowego, ratowniczego i innych urządzeń i instalacji technicznych;
 7. wypracowywanie wymogów parametrów technicznych dla nowo zakupywanych samochodów i sprzętu silnikowego.

3. W zakresie spraw  informatyki:

 1. analizowanie i planowanie potrzeb sprzętowych oraz wdrażanie i nadzorowanie  sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej;
 2. zapewnienie niezawodnego działania sieci informatycznej  funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej;
 3. nadzór oraz analizowanie i wdrażanie komputerowych systemów wspomagania dysponowania i koordynowania działaniami ratowniczymi, a także innych systemów przewidzianych do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów ksr-g oraz wykorzystywanych w działalności komendy powiatowej;
 4. współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik informatycznych;
 5. planowanie i wdrażanie w jednostkach ksr-g nowoczesnych technik informatycznych;
 6. sporządzanie informacji i analiz z zakresu informatyki;
 7. wdrażanie zunifikowanych systemów teleinformatycznych;
 8. systematyczne archiwizowanie danych elektronicznych przechowywanych w urządzeniach otoczenia sieciowego sieci informatycznej komendy powiatowej;
 9. realizacja zadań administratora sieci i środowisk programowych;
 10. administrowanie i nadzór nad elektronicznym przetwarzaniem informacji niejawnych;
 11. utrzymanie w sprawności istniejących w komendzie powiatowej systemów teleinformatycznych;
 12. nadzór nad stroną internetową komendy powiatowej,  kontami pocztowymi i pocztą elektroniczną.

4. W zakresie spraw   łączności :

 1. planowanie systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania a także systemów alarmowania na obszarze działania komendy powiatowej oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;
 2. nadzór oraz analizowanie potrzeb technicznych i sprzętowych oraz wdrażanie systemów łączności dla potrzeb komendy powiatowej, a także do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów ksr-g oraz ich alarmowania i dysponowania w obszary chronione;
 3. zapewnienie ciągłego funkcjonowania instalacji telefonicznej i łączności bezprzewodowej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej;
 4. współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik łączności na potrzeby rozwoju ratownictwa i innych zadań z zakresu ochrony ludności;
 5. analizowanie stanu zabezpieczenia w środki łączności jednostek organizacyjnych straży pożarnych na obszarze działania komendy powiatowej;
 6. koordynowanie prac z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru łączności jednostek krs-g na obszarze działania komendy powiatowej;
 7. planowanie i wdrażanie w jednostkach ksr-g na obszarze działania komendy powiatowej nowoczesnych technik  łączności;
 8. sporządzanie informacji i analiz z zakresu organizacji łączności.

Jak zachowac sie w razie wypadku drogowegoJak zachowac sie podczas silnych wiatrow, intensywnych opadow oraz burzyStop pozarom trawLas i niebezpieczenstwa z nim zwiazaneNiebezpieczne zabawy na lodzieBezpieczenstwo nad wodamiCzad i ogien - obudz czujnoscEksploatacja przewodow kominowychMaterialy pirotechniczneKarty ratownicze w pojezdzie