Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

w Sławnie

Historia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sławnie

Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych na skutek zmian ustrojowych, politycznych i gospodarczych w Polsce, a także wzrostu różnego rodzaju zagrożeń stało się konieczne dokonanie radykalnych zmian w systemie ochrony przeciwpożarowej. Już w roku 1988 rozpoczęto prace nad systemowymi rozwiązaniami prawno-organizacyjnymi, dotyczącymi szerokiego zakresu ratownictwa, w postaci projektów nowych ustaw. Poprzedzono je analizami problemowymi. Przy ich tworzeniu uczestniczyli przedstawiciele komend straży pożarnych, szkół pożarniczych, związków zawodowych, a także środowisk naukowych.

W kwietniu 1991 r. Minister Spraw Wewnętrznych powołał Zespół do Zorganizowania Państwowej Straży Pożarnej, któremu przewodniczylipłk poż. inż. Feliks Dela oraz poseł na Sejm Henryk Michalak. Zespół ten, przy udziale środowiska pożarniczego, przygotował koncepcję nowej organizacji ochrony przeciwpożarowej. W wyniku tych działań opracowano i skierowano do Sejmu projekty dwóch ustaw: o ochronie przeciwpożarowej i o Państwowej Straży Pożarnej. 25 lutego 1992 r. przewodniczący zespołu, płk poż. inż. Feliks Dela, został przez Ministra Spraw Wewnętrznych powołany na stanowisko Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

1 lipca 1992 r. Państwowa Straż Pożarna została zorganizowana. Rozpoczęło się jednocześnie wdrażanie przyjętych unormowań i realizacja licznych zadań z dziedziny ratownictwa. Kolejnym ważnym zadaniem była budowa Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego (KSRG), który rozpoczął funkcjonowanie 1 stycznia 1995 r. W następnych latach system rozbudowywano przez włączanie do niego najbardziej mobilnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Na podstawie zawartych porozumień nawiązano intensywną współpracę z różnymi podmiotami uczestniczącymi w ratownictwie i ustalono relacje między nimi. W procesie tworzenia struktur organizacyjnych PSP dużą uwagę poświęcono wszechstronnej edukacji pożarniczej i poprawie warunków służby. Diametralnie zmieniło się wyposażenie techniczne, formy i metody działań kontrolno-rozpoznawczych.

Również w sławieńskim pożarnictwie, z dniem 1 lipca 1992 roku, nastąpiły istotne zmiany. Minister Spraw Wewnętrznych swoim rozporządzeniem z dnia 29.08.1992 r. w sprawie określania siedzib i terytorialnego zasięgu działania komend rejonowych PSP ustalił, że w Sławnie nie będzie siedziby tej Komendy, tak więc  po utworzeniu w 1991 roku Państwowej Straży Pożarnej  zostały zlikwidowane Komendy Rejonowe Straży Pożarnych,  w tym także Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Sławnie. Minister Spraw Wewnętrznych, ustalił nową sieć komend. W tej sieci nie została uwzględniona  komenda sławieńska , powołano tylko jednostkę ratowniczo-gaśniczą, która weszła w skład Komendy Rejonowej w Słupsku. Ochroną przeciwpożarową na podzielonym terenie byłego powiatu sławieńskiego kierowano z Koszalina i Słupska. Ten stan skończył się 31 grudnia 1998 roku.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 24 lipca 1998 roku przyjął ustawę o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (podział na województwa), a rząd 22 sierpnia wydał rozporządzenie dotyczące powołania powiatów. Z dniem 1 stycznia 1999 r. powstał powiat sławieński w skład, którego weszły:
- z byłego województwa słupskiego miasto Sławno, gminy Postomino i Sławno.
- z byłego województwa koszalińskiego miasto Darłowo, gminy Darłowo i Malechowo.

Z dniem 1 stycznia 1999 r.  powstała także  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sławnie, w skład której weszły  dwie  Jednostki    Ratowniczo-Gaśnicze:
1) Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza   z siedzibą w   Sławnie
2) Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza   z siedzibą w Darłowie, która w poprzednich strukturach   administracyjnych  wchodziła w skład  Komendy Rejonowej w Koszalinie.

W marcu 2007 roku, nastąpiła reorganizacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sławnie. Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie z dniem 1 marca 2007 roku wprowadził    w życie nowy regulamin organizacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sławnie. Wprowadzając nowy regulamin organizacyjny konieczne było dokonania szeregu zmian organizacyjnych zmieniających strukturę i zasady funkcjonowania. Jednostka Ratowniczo Gaśnicza w Darłowie przekształcona została w Posterunek wchodzący w struktury Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Sławnie. Zmiany te były konsekwencją dostosowywania liczby pełniących służbę funkcjonariuszy na danym obszarze  do obowiązującego, wynikającego z przepisów wskaźnika 1 funkcjonariusz na 1000 stałych mieszkańców zamieszkujących dany teren. Dotychczas wskaźnik ten w powiecie sławieńskim wynosił 1,26 a po wprowadzeniu reorganizacji jest on równy 1,14 strażaka na 1000 mieszkańców.

Jak zachowac sie w razie wypadku drogowegoJak zachowac sie podczas silnych wiatrow, intensywnych opadow oraz burzyStop pozarom trawLas i niebezpieczenstwa z nim zwiazaneNiebezpieczne zabawy na lodzieBezpieczenstwo nad wodamiCzad i ogien - obudz czujnoscEksploatacja przewodow kominowychMaterialy pirotechniczneKarty ratownicze w pojezdzie